You are here:: O nás Čo je to UPeCe
 
 

Čo je to UPeCe

E-mail Tlačiť PDF

Univerzitné past. centrum sv. Stanislava Kostku v Trnave - UPeCe - je miesto, ktoré chce študentom asistovať v ich snahe o žitie života v plnosti.

My, ktorí sa v UPeCe schádzame,

- sme presvedčení, že jediným prameňom života v plnosti je Kristus. Preto sa snažíme o poznávanie jeho osoby a jeho učenia;

- sme presvedčení, že Kristus nás pozýva k rozvoju všetkých dimenzií našej osobnosti. Nie je to len dimenzia duchovná, ale aj duševná, telesná, kultúrna, spoločenská, estetická ba i umelecká, avšak duchovná je najdôležitejšia, nakoľko je dušou všetkých ostatných;

- sme presvedčení, že všetky veci, ktoré Boh stvoril, nám môžu slúžiť k dobru, ak ich užívame uvážene, rozumne a v zhode s Božími princípmi;

- sme presvedčení, že našou povinnosťou je skúmať svoje schopnosti, osobné dary a talenty a tieto v maximálne možnej miere rozvíjať podľa zásad evanjelia;

- sme presvedčení, že naším povolaním je budovať si vzťahy: s Bohom, so sebou samými, s inými ľuďmi ako aj s celým Božím stvorením. Preto sa snažíme o vytváranie spoločenstiev, o priateľstvá a o hľadanie spôsobov, ako vyjsť von zo svojej ulity a otvoriť sa aj pre tých, ktorí sú mimo nás;

- sme si vedomí, že aj napriek tomu, že vo svojom vnútri nosíme veľa energie a dobrej vôle, vlastnými silami nie sme schopní dosiahnuť všetko. K svojmu rozvoju potrebujeme aj Božiu pomoc. Chceme sa teda v maximálne možnej miere pre ňu otvárať. Nakoľko najviac Božej pomoci k nám prichádza cez Cirkev, chceme s ňou vytvárať jednotu.

- a konečne sme si vedomí toho, že to, čo my sami spoznáme, máme ponúkať aj ďalej a tak pozývať všetkých ľudí k žitiu života v plnosti.

Cieľmi UPeCe sú vnášanie duchovnej kultúry do života akademickej obce na základe ohlasovania Božieho slova a formovanie živého spoločenstva veriacich zo študentov a ostatných pedagogických aj nepedagogických zamestnancov vysokých škôl, pôsobiacich v Trnave. 
Tieto ciele UPeCe dosahuje najmä:

a) slúžením svätých omší a vysluhovaním sviatosti zmierenia
b) prípravou dospelých na prijatie sviatostí
c) poskytovaním duchovných obnov, duchovných cvičení a duchovného sprevádzania
d) formovaním akademického kresťanského spoločenstva a menších spoločenstiev (stretiek), v ktorých sa Cirkev osobne prežíva ako spoločenstvo vlastnej identity kresťana
e) organizovaním duchovných, vzdelávacích, spoločenských, sociálnych a športových podujatí
f) spoluprácou s vedením vysokých škôl, internátov a inštitúciami zriadenými pre starostlivosť o mladých ľudí
g) spoluprácou s ostatnými univerzitnými pastoračnými centrami, právnickými osobami a dobrovoľníckymi organizáciami s podobnými cieľmi
h) prevádzkovaním vlastnej internetovej domény www.upece.sk

 

P. Rudolf Uher S.J. - provinciál
Panská 11
P.O.Box 173
814 99 Bratislava